EN TH

กลุ่มบีอีซี เล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจไปในแนวทางแห่งความยั่งยืน

ซึ่ง “ความยั่งยืน” ไม่ใช่เพียงแค่ระยะเวลา แต่ยังหมายถึงการมีรากฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะเติบโตคู่ไปกับสังคมไทยอย่างมั่นคง ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยผนวกเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงานต่างๆ รวม 11 คน มีกรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ เป็นประธานกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

โครงสร้างคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วยกรรมการจากสำนักต่าง ๆ 16 ท่าน ดังต่อไปนี้

 1. กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ (ประธานคณะกรรมการ)
 2. กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจบีอีซี สตูดิโอ
 3. รองกรรมการผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสูงสุด สำนักผลิตรายการ
 4. รองกรรมการผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสูงสุด สำนักผังรายการ
 5. รองกรรมการผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสูงสุด สำนักการเงินและบัญชี
 6. รองกรรมการผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสูงสุด สำนักดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อใหม่
 7. รองกรรมการผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสูงสุด สำนักบริหารทรัพยากร
 8. รองกรรมการผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสูงสุด สำนักการตลาด
 9. รองกรรมการผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสูงสุด สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง
 10. รองกรรมการผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสูงสุด สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร
 11. รองกรรมการผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสูงสุด สำนักการพาณิชย์
 12. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส/ผู้บริหารสูงสุด สำนักเทคนิคโทรทัศน์
 13. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสูงสุด สำนักธุรกิจต่างประเทศ
 14. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสูงสุด สำนักข่าว
 15. เลขานุการบริษัท
 16. ผู้จัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (เลขานุการคณะกรรมการ)
หน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 2. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 3. ออกคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. สนับสนุนการจัดทำรายงานประจำปี 56-1 One Report ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
 5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มบีอีซี) กำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 โดยคำนึงถึงการเติบโตของผลประกอบการไปพร้อมกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดีครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถสำหรับการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว อีกทั้งยังสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรนำนโยบายดังกล่าวไปปรับใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบีอีซีอีกด้วย

นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบีอีซี ประกอบด้วยนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์และสื่อสารมวลชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (2) ด้านการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการสร้างโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานเป็นผู้นำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายภายใต้กรอบแห่งความยั่งยืน (3) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสังคม โดยคำนึงถึงความต้องการของสังคมและตอบสนองอย่างมีกลยุทธ์ และ (4) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ความรู้ความเข้าใจผ่านคอนเทนต์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลุ่มบีอีซี ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ไม่ใช่การแสวงหาผลกำไรหรือความสำเร็จทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อลูกค้า ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแลชุมชน สังคม เพื่อสามารถขับเคลื่อนกลุ่มบีอีซีให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการคำนึงถึงการเติบโตของผลประกอบการไปพร้อมกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดีครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวนโยบายทั้งสี่ด้านดังนี้

ด้านกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจผู้ผลิตคอนเทนต์และสื่อสารมวลชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 1. ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (โดยมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวด และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า)
 2. ยึดถือผู้ชมเป็นศูนย์กลางในการส่งมอบคอนเทนต์ที่ดีที่สุด ทั้งละคร ข่าว วาไรตี้ ตอบสนองความต้องการของผู้ชมหลากหลายกลุ่มในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาด
ด้านการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อที่พนักงานจะเป็นผู้นำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายภายใต้กรอบแห่งความยั่งยืน

 1. ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ สถานะทางสังคม รสนิยมทางเพศ หรือความพิการ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ
 2. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอด้วยการจัดฝึกอบรม การให้โอกาสเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 3. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสังคม

บริษัทมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยคำนึงถึงความต้องการของสังคมและตอบสนองอย่างมีกลยุทธ์ รวมถึงการบูรณาการร่วมกับภาคีหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 1. นำเสนอข่าวสารและติดตามข้อเท็จจริงอย่างทันเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ชมได้รับทราบความเป็นไปของสังคม
 2. นำเสนอข่าวสาร และรายการที่มีเนื้อหาสอดแทรกการส่งเสริมสังคม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน แรงบันดาลใจในการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชน เพื่อสะท้อนข้อคิดและแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมไทย
 3. เป็นที่พึ่งพาของสังคมโดยการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับโครงการต่าง ๆ ที่มีแนวคิดในการบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติหรือความเดือดร้อนอื่น ๆ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจผ่านคอนเทนต์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
 2. นำเสนอรายการที่สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
 3. สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับโครงการต่าง ๆ ที่มีแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

 • นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 • นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
 • นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • นโยบายบริหารความเสี่ยง
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในเจตนารมณ์ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อีกทั้งสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรนำนโยบายดังกล่าวไปปรับใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย เพื่อก้าวเดินต่อไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

นายสมชัย บุญนำศิริ
ประธานกรรมการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กลุ่มบีอีซี

กลุ่มบีอีซี ได้กำหนดนโยบายด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน และสื่อสารกับผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้รับทราบ ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการประกาศใช้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดังนี้

 1. การดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลที่ทำงานสนับสนุนให้กับกลุ่มบีอีซี
 2. สนับสนุนแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 3. นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และเนื้อหาผ่านรายการต่างๆ ของสถานี ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรม และปลูกฝังทัศนคติในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 4. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมไทย และเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
 6. ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบด้านแรงงาน ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย
 7. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานจิตอาสา เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน