EN TH
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Streaming)
คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect สำหรับผู้ถือหุ้น
ศึกษาวิธีและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

01 - ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง (INVENTECH CONNECT)

วิธีการยื่นแบบคำร้องทั้งมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565